កម្ម​វិធី​បម្លែង​អក្សរ​ចាស់ ទៅ​ជា​ អក្សរ​យូនីកូដ​ខ្មែរ

Legacy Script-Khmer Unicode Converter

ប្រសិន​បើ​អ្នក​ជួប​ប្រទះ​កំហុស​ណា​មួយ​ក្នុង​កម្ម​វិធី​នេះ សូម​អញ្ចើញ​ផ្ញើ​អ៊ីមែល​ជំរាប​យើង​ខ្ញុំ​ផង ។

If you encounter a bug in this program, please inform us by email.

v2.0